Miljöpolicy

Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljömässiga tänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en mer hållbar framtid genom att:

 1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d.v.s. miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
 2. Tillämpa en helhetssyn på våra produkters och tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma för miljön.
 3. Marknadsföra våra produkter och tjänster med bästa miljöegenskaper.
 4. Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer, grannföretag och närboende.
 5. Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
 6. nformera om vår verksamhet och våra produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
 7. Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga för-oreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda över-gripande och detaljerade miljömål.

__________________
Per Häglund, VD


Kvalitetspolicy

Vi skall ge våra Kunder god service och leverera tjänster inom vårt kom-petensområde av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och rätt servicenivå genom att:

 1. Ta fram unika system eller delsystemlösningar inom förbindningsteknik och elektronikkapslingar i nära samarbete med våra Kunder.
 2. Vara lyhörda och flexibla och genom noggrann planering utveckla och tillverka produkter med hög kvalitet till ett konkur-renskraftigt pris.
 3. Leverera produkter och tjänster som uppfyller våra Kunders krav och förväntningar och därmed verka för långsiktiga kundrelationer.
 4. Ständigt förbättra vårt ledningssystem och våra produkter, an-passar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.
 5. Följa med i utvecklingen i branschen, kontinuerligt investera i väl strukturerat och underhållet IT-stöd samt i våra Medarbeta-res kompetens.

För att kunna leverera en god service så strävar vi hos Accurate Nordic AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum i alla delar av vår verksamhet.

________________
Per Häglund, VD