Uppförandekoden (ofta används engelskans code of conduct) är etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom Accurate Nordic. Dessa riktlinjer genomsyrar hela vår organisation i allt vi gör, varje dag.

Grund för koden

Koden bygger på 10 principer som återfinns i Förenta Nationernas (FN) Global Compact.

FN:s Global Compact anmodar företag att ansluta sig till, stödja och anta, inom sin inflytandesfär, en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter; och

Princip 2: Se till att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och att aktivt erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4: Avskaffande av alla typer av tvångsarbete;

Princip 5: Ett avskaffande av barnarbete; och

Princip 6: Eliminering av diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning.

Miljö

Princip 7: Företag ska tillämpa försiktighetsprincipen i miljöfrågor.

Princip 8: Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvar; och

Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Antikorruption

Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressningsmuta och bestickning.